ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

ÜZEMELTETŐ 

A szolgáltató neve: GameIn Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. B.; cégjegyzékszáma: 01-09-353024; adószáma: 27305054-2-41;) (továbbiakban: Üzemeltető) az összes olyan személyes adat üzemeltetője, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül feldolgozásra. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A kupán való részvételhez személyes adatok kezelése nem köthető, illetve a megadott nick azonosítók alapján a személy nem azonosítható, így valós adatkezelésről nem beszélünk.
A csapatokhoz társított e-mailcímek szintén nem személyes adatok, későbbi adategyeztetés céljából az esemény végét követő 30-napig megőrzésre kerülnek, az esetleges jutalmak / nyeremények átvételének egyeztetése céljából.

Mindazonálltal  A kupával kapcsolatos regisztrációs adatokat 2021 Február 10.-ig őrizzük, utána az összes adat törlésre kerül

Az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően az Üzemeltető képviseletében Nemes Zoltán (továbbiakban: Adatkezelő) jár el. 

FELELŐS SZEMÉLY 

Az Üzemeltető elérhetősége office@gamein.org. Az Adatkezelő elérhetősége: Nemes Zoltán zoltan.nemes@gamein.org 

A verseny díjazása nem a szervezők felelőssége! A szervezők segítenek a kapcsolatfelvételben a díjat felajánlók és a csapatkapitányok részére.

A díjazás: 

  1. Helyezett csapat: 5 db Samsung 970 EVO Plus 500GB 

A díjazás a szponzori és más felajánlásoktól függően pozitív mértékben változhat.

A nyeremények felajánlója az iPon Computer Kft. A nyeremények átvételéhez további adatok szolgáltatására lesz szükség melynek adatvédelmi irányelvei lentebb találhatóak:


9. Adatkezelés
9.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait az iPon Computer Kft. célhoz kötötten,
kizárólag szolgáltatásaival, kereskedelmi aktivitásaival, valamint a Játékos jelen versenyen való
részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
9.2. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az
adategyeztetés során közölt személyes adatait az iPon Computer Kft. a nyertesek
névsorában közzé tegye.
9.3. Az iPon Computer Kft. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az
adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
9.4. Az iPon Computer Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok
adatait.
9.5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre, a regisztráció(nevezés) során kérdőív formájában
begyűjtött adatok.
9.6. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.
9.7. Az adatkezelés célja: A verseny funkciójának betöltése, a sorsolás
lebonyolítása, kereskedelmi ajánlatok közvetítése.
9.8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az
adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.
9.9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a
fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
9.10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett
bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken: info@iPon.hu
9.11. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.
9.12. Szervező adatkezelő a megadott személyes adatokat a DM adatbázisába
továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Játékos hozzájárulása a Játékban való
részvétellel. A hozzájárulással Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján az iPon Computer Kft.. elektronikus
reklámüzenetekkel keresse meg.
9.13. Amennyiben a verseny során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az
érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.)
kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
9.14. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más,
önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
legfeljebb 5 év elteltével törli.
9.15. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
Az érintettek jogai
1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az
Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta (…)
7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor
a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott
intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza
lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére
szolgáló eljárást.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.
Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu